Biologi i vattenmiljöer

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om ekologiska samband i olika typer av vattenmiljöer, om fysikaliska och kemiska processer i vatten samt om oorganiska och organiska ämnens kretslopp i vatten, om vattenlevande organismers systematik, uppbyggnad, livsprocesser, utvecklingsfaser samt om naturbrukets och andra verksamheters påverkan på ekosystemen i vatten.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om de lagar och andra bestämmelser som reglerar verksamheter inom fiske och vattenbruk.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter inom genomförande av vattenanalyser med biologiska och kemiska undersökningsmetoder och av analyser av artsammansättning i vattenmiljöer.

Senast uppdaterad: 10 november 2015