Hälsa

Det här ämnet kommer att upphöra helt i gymnasieskolan och komvux på gymnasial nivå från och med den 1 juli 2025.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om människors hälsa, om folkhälsoarbete, om olika former av hälsofrämjande arbete samt om yrkesarbetets och arbetsmiljöns påverkan på hälsa och välbefinnande ur ett ergonomiskt perspektiv.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om olika strategier och metoder inom folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbete på individ-, grupp- och samhällsnivå samt om lagar och andra bestämmelser som reglerar folkhälsoarbete och hälsofrämjande verksamheter.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de fastställda yrkesetiska och de fastställda säkerhets- och kvalitetskraven) inom minst en form av hälsofrämjande verksamhet, enligt de lagar och andra bestämmelser som reglerar verksamheten.

Förmåga att både muntligt och skriftligt kommunicera åtaganden och lösningar med personer i olika åldrar och med olika bakgrunder och behov.

Senast uppdaterad: 10 november 2015