Hälsovård

Det här ämnet kommer att upphöra helt i gymnasieskolan och komvux på gymnasial nivå från och med den 1 juli 2025.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om olika faktorer kan påverka hälsa och ohälsa, om olika strategier och metoder inom förebyggande hälsoarbete, om hälsovårdande arbete på individ-, grupp- och samhällsnivå samt om lagar och andra bestämmelser som reglerar hälsovårdande verksamheter.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om vanliga sjukdomar och skaderisker samt om behandlingsmetoder och deras fysiologiska samt psykologiska verkningssätt.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de fastställda yrkesetiska kraven och de fastställda säkerhets- och kvalitetskraven) inom planering, genomförande, dokumentering och utvärdering av minst en form av hälsovårdande verksamhet, enligt de lagar och andra bestämmelser som reglerar verksamheten.

Förmåga att både muntligt och skriftligt kommunicera åtaganden och lösningar med personer i olika åldrar och med olika bakgrunder och behov.

Senast uppdaterad: 1 februari 2024