Skötsel av utemiljöer

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om skötselåtgärder beträffande olika utemiljöer, med hänsyn till växters biologi och funktion samt klimatfaktorer, om olika beskärningstekniker, om växtsjukdomar och skadedjur i samband med beskärning, om skötselplaner, om biologiska, tekniska och ekonomiska samband vid skötsel av utemiljöer samt om lagar och andra bestämmelser inom området.
 
Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de fastställda säkerhets-, kvalitets- och miljökraven) inom skötsel och underhåll av utemiljöer samt beskärning och trädvård.

Senast uppdaterad: 10 november 2015