Utveckla och samordna studieinformationen

UHR har i uppdrag att underlätta till välavvägda studieval genom att informera om studier och utbildningar på högskolenivå. Genom ett tillägg i regleringsbrevet för 2023 ska UHR fortsätta att utveckla och tillgängliggöra informationen genom olika insatser.   

Syftet är att arbeta vidare med det som framkom i samband med tidigare regeringsuppdrag från 2022 och att genomföra ytterligare insatser utifrån de områden som myndighetssamverkan för en väl fungerande kompetensförsörjning enats om.

Arbetet kommer bland annat handla om;

 • Att fortsätta stärka studieinformationens koppling till arbetsmarknad, kompetensförsörjning och det livslånga lärandet
 • Bidra till att fler deltar i utbildningar inom området STEM​ (Science, Technology, Engineering and Mathematics).
 • Utbildning för grön omställning ​
 • Förbättra kännedomen om målgrupperna​ och att strukturera och samordna arbetet med målgruppsinsikter.
 • Öka relevansen och nyttan för den enskilda individen
 • Samordna informationsinsatser​ internt och externt

STEM och utbildning för klimatomställning är särskilt prioriterat.

Vägledande principer

För arbetet som genomförs har det utarbetats vägledande principer som är:

 • ökad målgruppsorientering​
 • individ- och livshändelseperspektiv
  (utifrån ett livslångt lärandeperspektiv) ​
 • Interaktivitet och ​att utvecklingen är datadriven.​

Studieinformationen ska ha en tydlig arbetsmarknadsanknytning och insatser ska vara integrerade och samordnade.

Återrapportering 

I årsredovisningen 2024 ska UHR redovisa hur uppdraget fortlöper.

Slutredovisning sker till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 28 februari 2025.

Slutredovisningen som gjordes i tillägget för regleringsbrevet 2022: Slutredovisning utveckla studieinformationen.

Genomförande 

Extern samverkan

Uppdraget ska genomföras i dialog med universitet och högskolor och med de myndigheter som ingår i myndighetssamverkan för en väl fungerande kompetensförsörjning som UHR är en de av.

Intern samverkan

På UHR är flera avdelningar och enheter involverade. Samverkan sker främst mellan avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor, kommunikationsenheten, avdelningen för antagning och studentstöd och avdelningen för digitalisering och tjänsteutveckling. Fler avdelningar och enheter kan också att bli involverade.

Utvecklingsuppdraget ska ligga till grund för ett fortsatt långsiktigt arbete med studieinformation på UHR i samverkan med andra myndigheter och aktörer. Insatserna som genomförs planeras att vara både kort- och långsiktiga. 

Kontakt:

Fanny Labory, Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor
Epost: fanny.labory@uhr.se

Senast uppdaterad: 12 juni 2024