Flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering

UHR har yttrat sig över betänkandet "För flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering – modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål" (SOU 2019:18).

Betänkandet innehåller förslag, bedömningar och rekommendationer som syftar till att utveckla och öka deltagandet i modersmålsundervisningen i grundskolan samt förstärka nyanlända elevers rätt till studiehandledning på modersmålet. UHR lämnar synpunkter på de avsnitt i utredningen som direkt berör UHR.

Ta bort krav om modersmål

Utredningen gör flera rekommendationer om hur lärarförsörjningen inom ämnet modersmål skulle kunna tryggas och utvecklas. Bland annat rekommenderar utredningen att ta bort kravet på att en person måste ha det aktuella språket som sitt modersmål för tillträde till lärarutbildningen i ämnet modersmål.

Utgå från utbildningen

I sitt svar menar UHR att en eventuell förändring av behörighetskraven till lärarutbildningen i första hand behöver utgå från vilka förkunskaper som utbildningen kräver, snarare än från syftet att få fler behöriga sökande. Högskoleförordningen anger att de krav på särskild behörighet som ställs ska vara helt nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Lärosätena har även med nuvarande behörighetskrav möjlighet att själva bedöma om den sökande har tillräckliga förkunskaper, både vad gäller språket och övrig kulturell kompetens.

Senast uppdaterad: 5 januari 2022