UHR positivt till förslag om valideringssystem

UHR ställer sig positivt till Valideringsdelegationens förslag att skapa ett sammanhållet, nationellt och permanent system för validering. UHR ser också positivt på att referensramen för kvalifikationer (SeQF) utgör gemensam utgångspunkt för förslagen, något som stämmer överens med EU:s rekommendation om validering av icke-formellt och informellt lärande.

UHR har yttrat sig över slutbetänkandet Validering – för kompetensförsörjning och livslångt lärande (SOU 2019:69). UHR lämnar synpunkter på de avsnitt i betänkandet som berör myndighetens område.

Senast uppdaterad: 5 januari 2022