Lyssna

Mobilitet för studenter, forskare och personal

Arbetet inom området syftar till att förbättra förutsättningarna för mobilitet för in- och utresande studenter, forskare och personal och omfattar både dem som reser genom utbytesavtal och dem som åker på egen hand. Området ska även verka för att hinder för mobilitet undanröjs.

Illustration Plint, mobilitet

Planer för 2023

Efter en inventering, bland annat genom utpekade delar i Internationaliseringsutredningens två volymer, lärosätenas enkätsvar till internationaliseringsutredningen och dialog på hearing har arbetsområdet identifierat ett antal sakfrågeområden av varierande komplexitet. Arbetet kommer att bedrivas i fyra undergrupper, vilka kommer att fokusera på:

 • Frågor som rör gemensamma program och studentstatus vid olika mobilitetsformer.
 • Att stärka förutsättningar för mobilitet inom professionsutbildningar.
 • Att undanröja hinder eller skapa främjandeåtgärder kopplade till migrationsprocessen.
 • Att kartläggning stipendier och annan finansiering för mobilitet.

Representanter inom arbetsområdet

 • Alexandra Swenning, CSN
 • Alma Joensen, Universitets- och högskolerådet, UHR
 • Catrine Åkerblom, Universitets- och högskolerådet, UHR
 • Daniel Edquist, Universitets- och högskolerådet, UHR
 • David Lindstrand, Migrationsverket
 • Eric Olm, Vetenskapsrådet
 • Erik Litborn, Vinnova
 • Erik Diaz Milla, Sveriges förenade studentkårer, SFS
 • Erik Hillberg, Universitetskanslersämbetet
 • Henrik Strömberg Croné, CSN
 • Josefine Thoresson, Formas
 • Leif Eriksson, Euraxess
 • Linnea Jansson, Svenska institutet, SI
 • Magnus Hallbåter, Universitets- och högskolerådet, UHR
 • Matilda Horn, Sveriges förenade studentkårer, SFS
 • Mattias Löwhagen, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, STINT
 • Markus Filipsson, Migrationsverket
 • Marcus Engman, Migrationsverket
 • Mohit Gupta, SUHF/Högskolan Väst
 • Sebastian Steele, Universitetskanslersämbetet, UKÄ
 • Åsa Carlsson, SUHF/Kungliga tekniska högskolan

Om du vill komma i kontakt med arbetsområdet kan du kontakta sammankallande: Magnus Hallbåter, UHR, magnus.hallbater@uhr.se

Senast uppdaterad: 15 december 2023