Erasmus+ och eTwinning förberedande besök

Om ni vill eller ska dra igång ett projekt inom Erasmus+, eller eTwinning, kan det vara bra med ett förberedande besök. Vid besöket kan ni träffa era samarbetspartners för att planera projektet, diskutera det framtida samarbetet och skriva er ansökan. Ni kan också få motsvarande bidrag för ett redan beviljat Erasmus+ mobilitetsprojekt.

Vem som kan söka

Förskolor, skolor, gymnasieskolor, aktörer inom vuxenutbildning och vuxnas lärande, yrkesutbildning, lärosäten och andra utbildningsorganisationer kan söka.

Vad ni kan söka för

Organisationen kan söka bidrag för att finansiera resa och uppehälle för högst två personer som gör ett förberedande besök.

Länder att besöka

Ni kan besöka en eller flera organisationer i ett för samarbetet och programmet relevant land.

Erasmus+ och eTwinning förberedande besök finansieras av svenska staten.

Ansökan

Just nu går det inte att ansöka till programmet. Tills vidare är det inte möjligt att ansöka om bidrag. Håll utkik efter eventuella förändringar.

Tydlig koppling till Erasmus+ eller eTwinning

Ansökan om ett förberedande besök ska ha en tydlig koppling till Erasmus+ eller eTwinning. Till exempel kan er organisation planera och förbereda för framtida samarbete inom Erasmus+ eller skapande av ett eTwinningsamarbete tillsammans med era tilltänkta samarbetspartners.

Planera för ansökan och projekt

Din organisation kan vara ny inför Erasmus+ eller eTwinning och söka bidrag för att planera en ansökan respektive ett projekt. Har din organisation ett pågående Erasmus+projekt eller eTwinningprojekt kan du söka bidrag för att planera inför en helt ny Erasmus+ansökan eller nytt eTwinningprojekt, men du kan även söka bidrag för att etablera kontakt med en ny partner och förbereda ett möjligt samarbete.

Värdorganisation och land ska vara relevant för den typ av projekt inom Erasmus+ eller eTwinning som ni planerar att söka.

Om resan

Ni kan resa tidigast från det datum ni får besked om att er ansökan beviljats.

Det är viktigt att ni skickar in er ansökan i god tid innan er planerade resa. Ska ni resa i maj bör ni skicka in ansökan ett par månader innan, under exempelvis marsomgången. Ni måste genomföra resan inom sex månader från det datum ni fått besked om att er ansökan beviljats.

Ni kan inte söka bidrag för en resa som ni redan genomfört.

UD:s reserekommendationer

UHR har inga synpunkter på vilket land du avser resa till utan hänvisar till UD:s reseavrådan. Ansvaret för att bedöma resesituationen och möjligheterna att genomföra besöket på avsett sätt ligger helt och fullt hos organisationen som gör ansökan.

UD:s reseinformation på regeringen.se

Svenska ambassadens reseinformation på swedenabroad.se

Inte möjligt att söka för tillfället

Tills vidare är det inte möjligt att ansöka om bidrag inom programmet Erasmus+ och eTwinning förberedande besök. Håll utkik efter eventuella förändringar.

Stöd för deltagare med funktionshinder

I de fall deltagare behöver stöd eller särskilda anpassningar under sin tid utomlands kan du söka bidrag för de merkostnader som kan uppstå. Du ansöker i samma formulär som det förberedande besöket.

Bedömning av ansökan

Bedömningen gör vi månaden efter den månad du skickat in ansökan. Vi samlar alla ansökningar som kommit in under en månad och fattar beslut för samtliga ansökningar vid samma tillfälle.

Besked om beslut

Besked får du i normalfallet inom två veckor efter den sista i varje månad. Söker du i april får du alltså besked i maj och så vidare.

Organisationer som kan söka

Förskolor, skolor, gymnasieskolor, aktörer inom vuxenutbildning och vuxnas lärande, yrkesutbildning, lärosäten och andra utbildningsorganisationer kan söka.

Giltiga länder

Ni kan besöka en eller flera organisationer i ett för samarbetet och programmet relevant land.

Programländer för samarbete inom EU/EES

För skola, högre utbildning, vuxen- och yrkesutbildning och programmen för europeisk mobilitet och partnerskap deltar de länder som definieras som programland. Programländer är alla medlemsländer i EU samt Island, Liechtenstein, Norge, Nordmakedonien, Serbien och Turkiet.

I eTwinningnätverket ingår följande länder: eTwinning National Support Organisations | ESEP (europa.eu)

Övriga Europa och partnerländer för utomeuropeiskt samarbete

Det är endast för högre utbildning och yrkesutbildning som kan söka bidrag för förberedande besök i länder utanför EU/EES.

För högre utbildning och programmen International Credit Mobility, Erasmus mundus-insatser, innovationsallianser, Jean Monnet och kapacitetsuppbyggnadsprojekt kan länder inom övriga Europa och länder som definieras som partnerländer delta. Partnerländerna listas på EU-kommissionens webbplats.

Bidrag för högst två personer

Det är möjligt att få bidrag för högst två personer per besök. Om er ansökan blir beviljad betalar vi ut ett schablonbelopp per person som beräknas utifrån land. Endast anställda inom er organisation är berättigade till bidraget.

Bidrag beviljas givet att besöket inte finansieras via andra bidrag från Universitets- och högskolerådet eller Erasmus+.

Schablonbelopp per deltagare

 • 6 000 kronor för resa till programland
 • 8 000 kronor för resa till ett land inom övriga Europa
 • 16 000 kronor för resa till partnerland utanför Europa
 1. Svenska organisationer kan beviljas bidrag för resa till en eller flera organisationer i ett programland eller partnerland i syfte att planera inför en Erasmus+ansökan eller ett eTwinningprojekt.
 2. Studiebesök och jobbskuggning samt deltagande i konferenser ingår inte i förberedande besök.
 3. Medel beviljas inte för förberedande besök mellan en svensk skola i Sverige och en svensk skola utomlands.
 4. Organisationen kan vara ny inför Erasmus+ och söka bidrag för att planera en ansökan, eller ny inför eTwinning och söka bidrag för att planera ett projekt. Organisationer med ett pågående Erasmus+projekt kan ansöka om bidrag för att planera inför en helt ny Erasmus+ansökan, pågående eTwinningprojekt kan ansöka om bidrag för att planera inför ett helt nytt eTwinningprojekt. Organisationer med ett pågående Erasmus+/eTwinningprojekt kan även ansöka om bidrag för att etablera kontakt med en ny partner och förbereda ett möjligt samarbete. Bidrag beviljas givet att det inte finansieras via andra medel från Universitets- och högskolerådet eller Erasmus+.
 5. Sökande organisation måste ha en kod, Organisation ID, OID, vid ansökningstillfället. Har organisationen ingen OID måste man registrera sin organisation för att få OID. Information om hur du registrerar er organisation och får OID. Kravet om OID gäller inte eTwinning.
 6. Organisationen kan få bidrag för att finansiera resa för personal.
 7. Bidrag beviljas organisationen i form av ett schablonbelopp per deltagare för resa och uppehälle. Belopp för programländer 6 000 kronor, för partnerländer inom övriga Europa 8 000 kronor, för partnerländer utanför Europa 16 000 kronor.
 8. Det är tillåtet med maximalt två (2) deltagare per förberedande besök.
 9. Besöket ska pågå minst två hela arbetsdagar, exklusive resdagar.
 10. Destination och värdorganisation ska vara relevant för den typ av samarbete som besöket avser.
 11. Vid konkurrens om medel kommer Universitets- och högskolerådet att ta hänsyn till hur mycket medel organisationen tidigare beviljats för förberedande besök.
 12. Resan kan tidigast påbörjas det datum organisationen har fått beslut om att ansökan beviljats.
 13. Resan ska genomföras inom 6 månader från det datum organisationen har fått beslut om att ansökan beviljats.
 14. Det är inte möjligt att ansöka om bidrag för redan genomförd resa.
 15. Ansökan ska undertecknas av ansvarig chef i den sökande organisationen.
 16. Ett inbjudningsbrev undertecknat av värdorganisationen ska bifogas till ansökan. Inbjudan behöver inte vara på värdorganisationens brevpapper, men den är formellt författad i Word/PDF-format, är aktuell samt utformad för just det specifika besöket. Inbjudan är underskriven och daterad men behöver inte vara i original. Besökets syfte, namn på deltagare/deltagaren, namn på den inbjudna organisationen och datum för besöket måste framgå i inbjudan.
 17. Ansökan ska mejlas tillsammans med inbjudningsbrevet till registrator@uhr.se.
 18. Det är inte möjligt att begära omprövning av beslutet. Organisationen är däremot välkommen med en ny ansökan.
 19. Inom 30 dagar efter avslutad resa ska en reserapport och undertecknat närvarointyg mejlas till registrator@uhr.se.
 20. Om beviljade medel inte använts i enlighet med ansökan kan Universitets- och högskolerådet komma att kräva återbetalning.
 21. Vid eventuella förändringar, kontakta Universitets- och högskolerådet.

När resan är avslutad ska du skicka in en reserapport. I rapporten redovisar du de aktiviteter du/ni genomfört under resan. Till rapporten bifogar du ett intyg underskrivet av värdorganisationen/-erna som visar att resan är genomförd och vilka som deltagit i besöket. Om ni är två personer som deltagit i resan skriver ni en gemensam rapport.

Formulär för reserapport för Erasmus+/eTwinning förberedande besök.

Närvarointyg, Certificate of Attendance (pdf)

Du mejlar rapporten och intyget via e-post till registrator@uhr.se. Skriv Reserapport och ert diarienummer i ämnesraden.

Eventuell återbetalning

Universitets- och högskolerådet kan komma att kräva återbetalning om de bidrag ni beviljats inte används på det sätt som ni skrivit i ansökan.

Kontakta oss på e-post: erasmusplus@uhr.se

Jag jobbar med Erasmus+/eTwinning förberedande besök:

Paula Pinto Dias dos Santos, 010-470 04 86