Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Svenska

tillsyn

Engelska

supervision

Synonym: inspection
Definition

kontroll av om tillsynsobjekt uppfyller de krav som följer av lagar och andra bindande föreskrifter

Anmärkning

Universitetskanslersämbetet utövar tillsyn över främst statliga universitet och högskolor, som således är Universitetskanslersämbetets tillsynsobjekt. Syftet med tillsynen är att med viss regelbundenhet dels kontrollera efterlevnaden av lagar och andra bindande föreskrifter, dels se till att ansvariga för tillsynsobjekten vidtar de åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse. Definitionen är en bearbetning av den definition av tillsyn som finns i regeringens skrivelse 2009/10:79 ”En tydlig, rättssäker och effektiv tillsyn”.

Jämför