Hantering av personuppgifter

För att kunna utföra myndighetens uppdrag behöver UHR behandla dina personuppgifter. UHR ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning när du ansöker om intyg för arbete utomlands.

Ändamålet med behandlingen

I enlighet med 7 kap. 9 § förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer utfärdar UHR det intyg som krävs för att ditt examens- eller utbildningsbevis ska godtas som ett bevis på formella kvalifikationer i en annan stat inom EES eller i Schweiz. För att UHR ska kunna behandla din ansökan om intyg så måste UHR behandla dina personuppgifter.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter vid utfärdandes av intyg över svensk utbildning för arbete utomlands är att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse (artikel 6.1 e dataskyddsförordningen och 2 kap. 2 § dataskyddslagen).

Mottagare av uppgifter

Det är endast medarbetare hos UHR som är mottagare av uppgifterna.

Arkivering och gallring (lagringstid)

UHR är som statlig myndighet skyldig att följa arkivlagen. Detta innebär att allmänna handlingar hos UHR som huvudregel ska bevaras. För att få gallra allmänna handlingar krävs stöd i en föreskrift från Riksarkivet. Vilka bestämmelser som gäller för varje enskilt register framgår av UHR:s arkivredovisning.

De registrerades rättigheter

Rätt att få information

Du har rätt att få information om de personuppgifter som finns om dig hos UHR och hur vi behandlar dessa.

Rätt att begära rättelse

Du har även rätt att begära rättelse, till exempel rätta felaktiga uppgifter om dig eller komplettera ofullständiga uppgifter. Med hänsyn till bestämmelserna i arkivlagen har vi inte möjlighet att radera uppgifter om dig om det inte finns stöd i en gallringsföreskrift.

Rätten att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten

Om du är missnöjd med hur UHR behandlar dina personuppgifter har du alltid rätt att vända dig till tillsynsmyndigheten (Integritetsskyddsmyndigheten) med dina klagomål.

Allt du skickar in blir allmän handling

Allt du skickar in till oss blir en så kallad allmän  handling, som kan begäras ut av allmänheten och massmedier.

Om någon begär ut uppgifterna gör vi en sekretessprövning för att bedöma om uppgifterna ska vara sekretessbelagda eller inte. Vi beslutar sedan om uppgifterna kan lämnas ut, helt eller delvis.

UHR:s dataskyddsombud

Kontakta gärna UHR:s dataskyddsombud: dataskyddsombud@uhr.se, om du har frågor om hur UHR behandlar personuppgifter.

Senast uppdaterad: 31 januari 2023