Högskolepedagogisk utveckling

UHR har valt att samla resurser och information för de två regeringsuppdragen Högskolepedagogiskt lyft och Kvalitet i distansutbildning under begreppet Högskolepedagogisk utveckling. 

 

Högskolepedagogiskt lyft

UHR hade åren 2022–2023 i uppdrag att genomföra en satsning för att främja gemensamt högskolepedagogiskt utvecklingsarbete mellan universitet och högskolor. Myndigheten har bland annat ansvarat för erfarenhetsutbyte mellan relevanta aktörer på nationell nivå och fördelat medel för utvecklingsinsatser. Uppdraget delredovisades i februari 2023 och slutrapporten lämnades till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) i februari 2024.

Projektets mål var att:

  • Etablera ett nära samarbete med existerande nätverk och organisationer inom det högskolepedagogiska området.
  • Identifiera strategiska utvecklingsområden inom det högskolepedagogiska området i samarbete med nätverk och organisationer.
  • Fördela medel till nätverk och organisationer för att utveckla resurser inom det högskolepedagogiska området
  • Utlysa projektmedel med mål att utveckla kunskaperna inom högskolepedagogiken
  • Erbjuda en digital infrastruktur för långsiktigt kollegialt lärande och kunskapsspridning mellan lärosäten och nätverk.

Ladda ner slutrapporten: Regeringsuppdrag rörande Högskolepedagogiskt lyft (pdf)

Kvalitet i distansutbildning 

Inom detta uppdrag, som pågick 2021–2022, genomförde UHR en satsning för ökad kvalitet och genomströmning i distansutbildning vid svenska universitet och högskolor. Syftet var att främja utvecklingen av lärosätens långsiktiga förutsättningar att erbjuda distansutbildning.

hpu.uhr.se hittar du både gemensamma resurser för de båda uppdragen, och information som rör vart och ett av uppdragen.

Senast uppdaterad: 9 februari 2024