Webbportal för studenthälsovården

Stockholms universitet, Linköpings universitet och Universitets- och högskolerådet (UHR) har fått i uppdrag av regeringen att utveckla en gemensam webbportal för studenthälsovården. Syftet är att stärka studenthälsovårdens arbete med att främja studenternas psykiska och fysiska hälsa och på så sätt öka förutsättningarna för en god och trygg studietid.

Stockholms universitet ska samordna genomförandet av uppdraget. På UHR är det framför allt enheten för systemstöd som är involverad i projektet. Utveckling och leverans av den tekniska lösningen kommer att arbetas fram inom förvaltningsobjektet för externa webbplatser. Förstudien ska redovisas senast den 1 november 2022 och uppdraget med att ta fram webbportalen ska slutredovisas senast den 1 mars 2023.

Ökar samarbetet vid universitet och högskolor

Webbportalen ska fungera som ett komplement till studenthälsovården vid respektive lärosäte och bland annat innehålla webbföreläsningar, kurser och workshops på svenska och engelska som alla lärosäten kan använda sig av. Innehållet på portalen ska vara öppet för alla studenter att ta del av.

Målet med portalen är att öka samarbetet och kunskapsutbytet mellan studenthälsovården vid universitet och högskolor så att studenterna i högskolan på ett effektivare sätt kan ta del av de samlade erfarenheter som finns inom studenthälsovården. Portalen ska också möjliggöra erfarenhetsutbyte samt fungera som ett verktyg för utveckling av verksamheten vid studenthälsovården runt om i landet. Utgångspunkten bör särskilt vara att utveckla arbetet för att möta behovet hos studenter som undervisas på distans samt studieovana studenter.

Utredning av webbportalens framtida innehåll

Som ett första steg i utvecklingen av webbportalen ska Stockholms universitet, Linköpings universitet och UHR genomföra en förstudie i syfte att utreda webbportalens framtida innehåll, organisation och finansiering. Studenter ska involveras i arbetet med förstudien.

Förstudien och utvecklingen av webbportalen ska genomföras i nära samarbete med övriga universitet och högskolor och med Sveriges förenade studentkårer (SFS).

Stockholms universitet och Linköpings universitet ska efter förstudiens genomförande vara fortsatt ansvariga för innehållet och utvecklingen av webbportalen. UHR ska ha huvudansvaret för utveckling och förvaltning av webbportalens tekniska lösning.

Ett komplement till övrig offentlig vård

Universitet och högskolor ansvarar för att studenterna har tillgång till hälsovård, särskilt förebyggande hälsovård, som har till ändamål att främja studenternas fysiska och psykiska hälsa (1 kap. 11 § högskoleförordningen). Studenthälsovården har därmed en viktig roll för att öka förutsättningarna för en god och trygg studietid. Studenthälsovården ska vara ett komplement till övrig offentlig vård och ska arbeta förebyggande med studierelaterade problem genom främst sociala och kurativa insatser.

Mer om uppdraget att utveckla en gemensam webbportal för studenthälsovården

Senast uppdaterad: 20 december 2023