Lyssna

Eurydikerapport: Flera reformer för ökat deltagande i förskolan i Europa

Når EU de utbildningspolitiska målen och vilka reformer har bidragit? Eurydikerapporten ”Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe – 2021” visar att flera reformer för ökat deltagande i förskolan har genomförts men att det finns mer arbete att göra för att främja breddad rekrytering och deltagande i högre utbildning.

Årets rapport innehåller uppdaterade indikatorer för läsåret 2020/21 samt en översikt över större reformer sedan 2015 inom områdena förskola, grundläggande färdigheter, tidiga avhopp från utbildning och högre utbildning. Indikatorerna ger information om de nationella riktlinjerna och strukturerna som bidrar till att uppnå riktmärkena i den strategiska ramen för europeiskt utbildningssamarbete.

Flera reformer för ökat deltagande i förskolan har genomförts. I en del länder har det handlat om att säkerställa platsgaranti medan andra har gått steget längre – däribland Sverige – och gjort det obligatoriskt för barn att delta i förskoleundervisning ett eller flera år innan grundskolan. Även reformer i syfte att stärka kvaliteten på förskoleundervisningen har genomförts.

Irland, Italien, Malta och Finland har höjt eller håller på att höja ett minimikrav för kvalifikationer för alla eller en stor del av personalen som arbetar med barn. I en del länder har nya eller uppdaterade läroplaner med nya kunskapsmål antagits. Även specifika stödåtgärder för barns språkutveckling har införts på flera håll.

Få reformer inom högre utbildning

Inom högre utbildning har relativt få reformer ägt rum. Vissa länder, som till exempel Österrike, har infört kvantitativa mål för att öka deltagandet och förbättra resultat bland underrepresenterade grupper, å andra sidan har ett par länder tagit bort kvantitativa mål, däribland Finland. Resultaten visar att det generellt i Europa finns mer arbete att göra för att främja breddad rekrytering och deltagande i högre utbildning.

Elever uppnår inte grundläggande färdigheter

Under det senaste decenniet har andelen lågpresterande elever ökat i hela EU. Ungefär en femtedel av eleverna i EU har inte tillräckliga färdigheter i läsning, matematik och naturvetenskap.

Indikatorerna visar bland annat att de flesta länder organiserar nationella prov för att mäta färdigheter. Elevers prestationer används i externa skolutvärderingar och majoriteten av länderna tillhandahåller någon typ av centralt stöd till skolor med ett stort antal missgynnade elever. Dock har det skett få reformer för att förbättra graden av grundläggande färdigheter under de senaste åren.

Eurydikes rapport ”Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe – 2021

Rapporten ingår i utbildningsöversikt

Varje år sedan 2015 publicerar Eurydike-nätverket resultat om hur ländernas utbildningspolitik bidrar till EU:s utbildningsstrategi. En del av informationen i denna rapport som berör EU-länderna har också inkluderats i Education and Training Monitor 2021. De kommande utgåvorna kommer att innehålla en reviderad uppsättning indikatorer för att anpassas till den nya strategiska ramen för europeiskt utbildningssamarbete (2021–2030).

Strategisk ram för europeiskt utbildningssamarbete (engelska, EU-kommissionens webbplats)

Utbildningsöversikten 2021 - Education and Training Monitor 2021 (EU-kommissionens webbplats)

Eurydike – utbildning i Europa

Eurydike är ett stöd för dig som vill veta mer om utbildningssystem och utbildningspolitik i Europa. Eurydikenätverket samordnas av EU och UHR är nationellt kontor i Sverige.

Senast uppdaterad: 16 februari 2023