Lyssna

Stora skillnader mellan lärarlönerna i Europa

Eurydikerapporten Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe 2021/2022 ger en översikt över löner för lärare och skolledare inom förskola, grundskola och gymnasieskola. Den visar på stora skillnader mellan länderna i Europa, både vad gäller ingångslöner för lärare och löneutvecklingen över en hel karriär.

Rapporten innehåller uppgifter för 39 europeiska utbildningssystem. Förutom jämförelser mellan länderna finns faktablad med siffror för respektive land eller utbildningssystem. Uppgifterna om lärarlöner har samlats in gemensamt av Eurydikenätverket och OECD-nätverket Nesli, där Sverige representeras av UHR och Skolverket.

Löneutvecklingen för svenska lärare är sämre än i de flesta andra europeiska länder

Både medelingångslönen och löneutvecklingen skiljer sig mycket åt mellan länderna i Europa. De köpkraftsjusterade ingångslönerna varierar från 11 000 euro till 59 000 euro per år. Sverige placerar sig mitt i spannet, med enOmslag Teachers' and school heads' salaries and allowances in Europe – 2021/2022 medelingångslön på strax under 30 000 euro per år, beroende på vilket skolstadium läraren undervisar i. Även löneutvecklingen varierar kraftigt mellan länderna. Ingångslönen kan attrahera nya lärare till yrket men möjligheten till snabb löneutveckling är också viktig. Löneutvecklingen för ämneslärare på högstadiet varierar från 14 procent i Albanien till 143 procent i Cypern. I Sverige är löneutvecklingen för en ämneslärare 7–9 sämre än i de flesta andra europeiska länder, på 33 procent. Det dock en ökning med en procentenhet från förra året.

Lönesänkningar i nio länder

Under de senaste sex åren ökade ingångslönerna i fler än hälften av de utbildningssystem som det finns uppgifter om. Lönerna förblev stabila i tre länder. I nio länder har (de inflationsjusterade) ingångslönerna för lärare emellertid minskat under de senaste sex åren för alla utbildningsnivåer. I tre andra är minskningen begränsad till vissa utbildningsnivåer: gymnasiet utbildning för Ungern och Österrike; grund- och gymnasieutbildning för Nederländerna.

Lönen har stark koppling till BNP

I allmänhet korrelerar den genomsnittliga faktiska lönenivån med BNP per capita i ett land. Ju högre BNP per capita, desto högre är den genomsnittliga faktiska lönen för lärare. Därför finns de lägsta genomsnittliga faktiska lönerna främst i länder med lägst BNP per capita (20 000 euro eller mindre): Lettland, Ungern, Polen, Rumänien, Slovakien och Serbien. De högsta faktiska lönerna finns i länder med högst BNP per capita (40 000 euro eller mer): de nordiska länderna samt Belgien, Tyskland, Irland, Nederländerna och Österrike.

Onlineverktyg för jämförelser

Eurydike släpper för första gången även ett onlineverktyg tillsammans med rapporten för göra det lättare att jämföra lärarlöner i Europa. Uppgifterna som har samlats in om lärares och skolledares lagstadgade och faktiska löner, samt om eventuella ersättningar, presenteras genom interaktiva visualiseringar på Eurydikes webbplats. De presenteras på två sätt: en jämförande del och en del med nationell information. Visualiseringsverktyget gör det möjligt att se trender. Det är också möjligt att göra korssökningar mellan olika kategorier och ämnen. Data för mer än 20 indikatorer kan även exporteras i olika format.

Ladda ner rapporten på Eurydikes webbplats: Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe 2021/2022

Eurydike – utbildning i Europa

Eurydike är ett stöd för dig som vill veta mer om utbildningssystem och utbildningspolitik i Europa. Eurydikenätverket samordnas av EU och UHR är nationellt kontor i Sverige.

Senast uppdaterad: 1 december 2023