Lyssna

Mer krävs för jämlik och inkluderande högre utbildning i Europa

I rapporten ”Towards equity and inclusion in higher education in Europe” utvärderas hur väl EHEA-länderna har anpassat sina nationella system till gemensamma principer och riktlinjer. Rapporten analyserar bland annat hur långt arbetet med att göra högskolesystem mer jämlika och inkluderade har kommit, om förutsättningarna som behövs finns och vad som återstår att göra.

Det europeiska området för högre utbildning, EHEA, även kallat Bolognaprocessen, är ett samarbete mellan de europeiska länderna och EU-kommissionen. Vid ministerkonferensen i november 2020 antogs Romkommunikén. Den lägger stor vikt vid frågor om jämlikhet och inkludering i högre utbildning. Länderna antog tio principer och riktlinjer för hur den sociala dimensionen kan stärkas i utbildningssystemen. Genom insatser inom högre utbildning kan strukturer och policyer anpassas för att främja en mer diversifierad studentgrupp.

Nytt analysverktyg utvärderar arbetet

Eurydikenätverket har utvecklat ett analysverktyg för att göra jämförande kartläggningar av hur länder ligger till i förhållande till Romkommunikéns principer och riktlinjer. I rapporten presenteras analysresultatet i tydliga ”scoreboards” som jämför de europeiska länderna baserat på i vilken utsträckning de följer riktlinjerna. Det ger också en bild av hur prioriterad frågan är i de olika länderna. Rapporten baserar sig på nationell lagstiftning och regelverk, sammanställda av de nationella Eurydikekontoren.

Sverige ligger på delad tredjeplats

Rapporten visar att det finns mycket arbete kvar att göra för att anpassa utbildningssystemen till att främja jämlikhet och inkludering. Det är också stora skillnader mellan länderna. Italien och Finland följer principerna och riktlinjerna i stor utsträckning. Sverige delar tredjeplatsen med Estland, Spanien, Frankrike och Malta. I Sverige har vi övergripande strategier och konkreta mål inom jämställdhets- och funktionshinderområdet. Dessutom är utbildningssystemet och tillträdesreglerna flexibla. Det är också viktigt ur ett jämlikhetsperspektiv att vi har bra strukturer för att främja studenters psykiska hälsa och studiemiljö.

Mer arbete för inkludering behövs

Sverige behöver göra fler anpassningar i utbildningssystem och nationella regelverk. Inom mobilitetsområdet nämns bland annat att Sverige saknar en mobilitetspolicy inriktad på olika studentgrupper. Sverige saknar också kontinuerlig uppföljning av hur mobiliteten hos olika studentgrupper ser ut, även om enstaka studier genomförs. Rapporten ger exempel på hur olika länder framgångsrikt löst dessa frågor.

Towards equity and inclusion in higher education in Europe (pdf)

Eurydike – utbildning i Europa

Eurydike är ett stöd för dig som vill veta mer om utbildningssystem och utbildningspolitik i Europa. Eurydikenätverket samordnas av EU och UHR är nationellt kontor i Sverige.

Senast uppdaterad: 16 februari 2023