Lyssna

Undervisningstid i skolan: en europeisk jämförelse

I rapporten ”Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education in Europe – 2022/23” jämförs hur mycket undervisningstid elever i grundskolan i 39 europeiska länder får läsåret 2022/2023. Dessutom finns diagram som visar situationen per land och ämne. Uppgifterna har samlats in av Eurydike och OECD (genom nätverket NESLI).

Undervisningstiden har både ökat och minskat i flera länder de senaste tre åren. Skillnaderna har främst att göra med läroplansändringar samt att nya ämnen tillkommit eller tagits bort. Svenska låg- och mellanstadieelever är garanterade mindre undervisningstid i än i många andra europeiska länder. Flest undervisningstimmar för låg- och mellanstadiet har Danmark, Nederländerna och Luxemburg. Dock får både finska och estniska elever färre undervisningstimmar än svenska elever.

Att jobba förebyggande mot skolk ger effekt

Rapporten hänvisar till studier som visar på positiva samband mellan mycket lärarledd undervisningstid och elevers kunskapsnivå, och att undervisningstiden är särskilt viktig för elever från familjer med låg utbildningsbakgrund. Studier visar också att det kan vara mer effektfullt att arbeta med andra stödinsatser och att jobba förebyggande mot skolk för att nå samma resultat.

Så fördelas undervisningstiden

Rapporten beskriver även hur undervisningstimmarna fördelas i olika ämnen och årskurser. Särskilt fokus ligger på att beskriva undervisningstiden för läsning, skrivning, matematik samt natur- och samhällsorienterande ämnen. Det är kopplat till EU-målet om att år 2030 ska högst 15 procent av 15-åringarna ha svaga grundläggande färdigheter i läsning, matematik och naturvetenskap.

Svenska elever har många matematiktimmar

Svenska elever får i jämförelse många undervisningstimmar i matematik. Sedan timplanen för matematik utökades läsåret 2019/20 med 105 timmar vilket motsvarar en timme per vecka för årskurs 7 till 9, är Sverige bland de länder som lägger störst del av undervisningstiden på det ämnet. I naturvetenskapliga ämnen har svenska elever betydligt färre undervisningstimmar än elever i andra nordiska länder, både på låg-, mellan- och högstadiet.

Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att förbereda en utökning av undervisningstiden i lågstadiet för att elever ska få tillräcklig undervisningstid för att utvecklas så långt som möjligt mot utbildningens mål. Pressmeddelande på regeringens webbplats: regeringen vill utöka undervisningstiden i lågstadiet

Rapport: Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education in Europe – 2022/23 (pdf)

Bilaga med information per land (excel)

Eurydike – utbildning i Europa

Eurydike är ett stöd för dig som vill veta mer om utbildningssystem och utbildningspolitik i Europa. Eurydikenätverket samordnas av EU och UHR är nationellt kontor i Sverige.

Senast uppdaterad: 5 juli 2023