Lyssna

Styrgruppsmöte i Plint den 10 februari 2023

Styrgruppen i Plint möttes den 10 februari för att bland annat diskutera återrapportering av regeringsuppdraget att inrätta en plattform för internationalisering och för att fatta beslut om verksamhetsbudget för 2023.


Medverkande på mötet var: generaldirektörerna från Formas, Svenska institutet, Universitets- och högskolerådet, Universitetskanslersämbetet, Vetenskapsrådet och Vinnova (GD:s ersättare); SUHF representerade av rektorerna för Göteborgs universitet, Högskolan i Jönköping och Lunds universitet; ordförande för Sveriges förenade studentkårer.

Punkter som togs upp under mötet

Återrapportering av regeringsuppdrag

Större delen av mötet upptogs av presentation av och diskussion om ett utkast till återrapportering av regeringsuppdraget att inrätta en plattform för internationalisering, vilken ska lämnas till Regeringskansliet senast den 15 mars 2023.

En organisation som består av en styrgrupp, sekretariat och fyra arbetsområden har etablerats. Första delen av 2022 ägnades till stor del åt att sätta upp organisationen. Arbetet inom arbetsområdena startade under hösten 2022.

Samverkan Plintmyndigheterna emellan har snabbt gett positiva effekter och lett till kortare kontaktvägar, möjlighet till informationsutbyte och större kunskap om myndigheternas verksamhet rörande internationalisering av högre utbildning, forskning och innovation. Något som ses som grundläggande för att bidra till att förbättra förutsättningarna för internationalisering av utbildning, forskning och innovation. Styrgruppen konstaterade samtidigt att det efter inrättandet av Plint tagit tid att hitta rätt former för samverkan och förankring, men att Plint möjliggjort fördjupade dialoger rörande internationaliseringsfrågor mellan lärosäten och myndigheter.

Då internationalisering av högre utbildning, forskning och innovation är ett brett område är den fortsatta dialogen viktig, dels för att definiera i vilka fora frågor bäst tas om hand, dels för att undvika dubbelarbete. Att definiera gränssnittet mellan myndigheternas och lärosätenas ansvarsområden samt att ta till vara det som redan görs är av särskild vikt.

Styrgruppen beslutade att godkänna utkastet i dess befintliga form med några mindre tillägg.

Verksamhetsbudget 2023

Regeringen har tilldelat Plint drygt 3 miljoner kronor för 2023. En del av medlen går till myndigheterna med regeringsuppdraget att driva Plint för att täcka driftskostnader, en del avsätts till verksamhetsbudget som ska gå till möten, seminarier, studier med mera.

Ett förslag till övergripande fördelning av verksamhetsmedel för 2023 till arbetsområdena och sekretariatet presenterades. Styrgruppen accepterade förslaget. Den beslutade vidare att ge Plints ordförande mandat att, vid behov och efter dialog med berörda arbetsområdens sammankallande, omfördela verksamhetsmedel för att på så sätt ge utrymme för flexibilitet och för att optimera resursutnyttjandet av verksamhetsbudgeten.

Stöd för Ukraina och kan Plint göra något?

Korta redogörelser för vad myndighet och lärosäten i dagsläget gör för att stödja Ukraina gjordes och en diskussion kring vilka insatser som kan tänkas vara effektivas och möjliga i en återuppbyggnadsfas fördes. Inga beslut togs i frågan utan punkten sågs mer som en första sonderande genomgång.

Övriga frågor – Students at Risk

Ordförande för Sveriges förenade studentkårer, SFS, berättade att man ser ett ökat behov av att hjälpa studenter som på något sätt är utsatta för fara eller risk i sitt hemland. Frågan om möjligheter till att starta Students at Risk, en studentvariant av Scholars at Risk lyftes. Styrgruppen beslutade att skicka frågan till Plint-sekretariatet för vidare diskussion med SFS.
  

Senast uppdaterad: 12 maj 2023