Att ta emot en Erasmuspraktikant

Här beskriver vi hur det fungerar att ta emot en Erasmuspraktikant och vad det innebär för arbetsgivaren, praktikanten och lärosätet.

Logotyp Erasmus+ Förenar och berikar

Att ta emot en praktikant är både intressant och stimulerande, samtidigt som det innebär ett ansvar.

Praktik inom Erasmusprogrammet innebär att en student från ett land i Europa som deltar i Erasmusprogrammet under handledning får prova på arbetsuppgifter på en riktig arbetsplats. Ibland ingår praktiken i utbildningsprogrammet, men en student kan även söka praktik på eget initiativ för att sedan tillgodoräkna sig det inom sin utbildning.

Vad en Erasmuspraktik innebär

Erasmuspraktik innebär att en student från ett land som deltar i Erasmusprogrammet gör praktik i 2-12 månader.

Länder som deltar i Erasmus+ på EU-kommissionens webbplats

Studenten ansvarar själv för att hitta en lämplig praktikplats, vilket ofta innebär att de själva kontaktar en arbetsgivare som de tycker är intressant. Det är upp till arbetsgivaren att bestämma om man vill ta emot en praktikant eller inte. En student vid ett svenskt lärosäte kan inte göra Erasmuspraktik i Sverige.

Det mesta av administrationen påbörjas av det sändande lärosätet. Till exempel ska överenskommelsen Learning Agreement for Traineeship upprättas. Dokumentet innehåller bland annat praktikantens arbetsplan, praktikens längd, antalet arbetstimmar och så småningom även en utvärdering av praktikperioden. Dokumentet signeras av alla tre parter, det vill säga sändande lärosäte, praktikanten och arbetsgivaren.

Exempelmall Learning Agreement for Traineeship (word)

Att vara praktikvärd

En praktikant ska inte betraktas som anställd och därför kan inte samma krav ställas som på en anställd arbetstagare. Praktikanten ska inte heller ersätta en ordinarie anställd.

När en arbetsgivare tar emot en praktikant ska en handledare utses i god tid. Handledaren bör vara närvarande på arbetsplatsen under hela praktikperioden, men om det inte är möjligt ska en ersättare utses. Praktikanten måste ha en arbetsplats och förses med arbetsredskap, till exempel dator och passerkort. Utöver det ansvarar även arbetsgivaren för praktikantens arbetsmiljö.

Stipendium och eventuell annan finansiering

En Erasmuspraktikant får ett stipendium från sitt hemlärosäte. Beloppet varierar något beroende på vart praktikanten kommer ifrån. Även om praktikanten är student under praktikperioden är det inte säkert att hen får ta del av studentrabatter. Arbetsgivaren kan därför välja att avlöna praktikanten, som ett komplement till stipendiet, eller till exempel bekosta månadskort i kollektivtrafiken. All form av ersättning är naturligtvis frivillig.

Språk

Eftersom en Erasmuspraktikant kommer från ett lärosäte i ett annat land än Sverige är det inte säkert att hen behärskar svenska. Arbetsgivaren bör gärna tänka på vilket språk som fungerar på arbetsplatsen och om arbetsuppgifterna går att utföra på ett annat språk än svenska.

Praktikantens skyldigheter

Praktikanten har samma skyldigheter som andra arbetstagare. Det innebär att praktikanten till exempel måste följa de arbetstider som gäller, delta i obligatoriska aktiviteter och så vidare. Erasmuspraktik görs alltid på heltid, i enlighet med vad som avses vara heltid på arbetsplatsen.

Ledighet

En praktikant diskuterar eventuell ledighet med handledaren eller närmsta chef. Ingen officiell ansökan behöver göras hos det sändande lärosätet. Om arbetsgivaren har en arbetsfri dag gäller det naturligtvis även praktikanten.

Försäkring

Det vanligaste är att en praktikant är försäkrad genom hemlärosätet. Studenten kan även ha en egen försäkring. I samband med att dokumentet Learning Agreement for Traineeships fylls i bör arbetsgivaren kontrollera att praktikanten är försäkrad under praktiken. 

Annonsera om att ta emot en praktikant

Arbetsgivare som är intresserade av att ta emot en Erasmuspraktikant har möjlighet att annonsera kostnadsfritt på webbplatsen ErasmusIntern.org. Webbplatsen sköts av organisationen Erasmus Student Network med finansiering av Europeiska kommissionen.

Bra länkar

Arbetsförmedlingens information om praktik:

Arbetspraktik - skapar möjligheter för framtida anställning, Arbetsförmedlingens webbplats

Arbetsgivarverkets information om praktik:

Arbetsgivarguiden - Erbjuda praktik, Arbetsgivarverkets webbplats

Handledarstöd i statlig verksamhet:

För dig som handleder praktikanter, Arbetsgivarverkets webbplats

Det finns även ett dokument framtaget för att reglera minimikraven för en praktikant,  European Quality Charter of Internships and Apprenticeships. Dokumentet går att ladda ned på webbplatsen ErasmusIntern.org:

Quality InternshipsErasmusIntern.org

Senast uppdaterad: 6 maj 2024