Frågor och svar

Frågor och svar från konferensen för passet "Data om studenterna – att mäta och följa upp breddad rekrytering" med Mattias Renehed, Bak- och framgrund/Ladokkonsortiet.

Frågor och svar

Data om studenterna – att mäta och följa upp breddad rekrytering
Medverkande: Mattias Renehed, Bak- och framgrund/Ladokkonsortiet
Hur lång eftersläpning är det på inmatning av data i databasen?
1-2 års eftersläpning. Det betyder väldigt lite i de här sammanhangen eftersom trenderna är långa.
Vad ska projektet leda fram till?
Du sa att det ska komplettera allt annat arbete som görs vid lärosätena. Hur är det tänkt att hänga ihop?
Arbetet med BRBD hänger inte ihop idag enligt UKÄs granskning men det bedrivs en massa bra projekt ute på läsosätena. Det saknas mätbara och uppföljningsbara mål som går att utvärdera i efterhand. Modellen kommer leda fram till att lärosätena kommer ha den möjligheteten.  Detta kan fungera som komplement till de aktiviteter kring BRBD som bedrivs på lärosätena idag. 
Hur mycket används verktyget? Har ni märkt en ökning?, Kan man kombinera variablerna icke-akademisk bakgrund och utländsk bakgrund samtidigt?
Idag finns drygt 300 användare och det ökar succesivt. Du kan kombinera icke-akademisk bakgrund och utländsk bakgrund. Du kan kombinera vilka variabler som helst i databasen.
Kan vi få din presentation? Bästa presentation (önskade det var längre). Stort tack!
TACK! Roligt att höra! Samtliga presentationerna skickas ut av UHR några dagar efter konferensen.
Svårt för humaniora att få stödet pga tyngdpunkt på fristående kurser - vilket skapar frustration
Ja, det förstår jag. Men det finns möjlighet att kolla hur rekryteringen ser ut till olika kursgrupper. Jag har inte provat det själv men det borde gå. 
Varför måste lägga till avvikelse? Från en statistikokunnig
Annars kommer hälften av lärosätena behöva jobba med frågan (eftersom hälften ligger under medelvärdet) vilket vi tycker är för många. Vi vill inte att "alla" ska behöva göra "allt", det måste vara rimligt och görbart för er. Bättre att ett fåtal som avviker mycket lägger resurser och jobbar med frågan. Lyckas de så höjs medelvärdet för utbildningsinriktningen som helhet och så kan vi jobba vidare utifrån det nya medelvärdet.
Jag trodde att UHR:s stöd för mätning av breddad rekrytering och breddat deltagande skulle ge tips till oss på lärosätena så att vi själva kan göra lokala uppföljningar. Men när du presenterar får jag intrycket att UHR ska ta fram nationell statistik, jämföra lärosäten och beordra dem som avviker för mycket från genomsnittet att göra riktade insatser. Är det så du menar? Den sortens centralstyrning tror jag inte kommer att vara till så mycket hjälp, särskilt inte när alla lärosäten är så hårt ekonomiskt pressade.
Du ska inte se det som centralstyrning. UHR är ingen exekutiv myndighet som beordrar och utdelar bestraffningar. Se det som rekommendationer eller tips på hur man kan tänka.
Finns det möjlighet att släppa in lärosäten som inte är medlemmar i Ladokkonsortiet i databasen?, Hur ser UHR på att inte alla svenska lärosäten omfattas av projektet? Finns ambitionen att få med alla lärosäten?
Det är en fråga ovanför mitt huvud. Jag kan ta upp det med mina chefer på Ladokkonsortiet.  Det kan också vara en lösning att beställa uppgifterna direkt från SCB. Det rör sig i dagsläget inte om särskilt omfattande eller svåra uppgifter för dem att ta fram. 
Kan vi boka tid med Mattias?
Det går bra! Men det kan vara läge att avvakta tills vi har kommit en bit längre fram i arbetet. Jag eller någon på UHR kommer ta fram tabeller med uppgifter som omfattar alla lärosäten. Vi kommer arrangera webbinarier kring materialet under hösten. 
Kommer du dela med dig av din ppt? Tack för mycket intressant presentation!
Det går bra att ta del av PPT.
Hur ska vi korrigera siffrorna för de som antingen kommer in från utlandet till sin utbildning och/eller lämnar Sverige efter sin utbildning och inte etableras på svensk arbetsmarknad?
I nuläget är det inte några större mängder i och med att vi endast kollar på program med start på grundnivå. Internationella studenter inleder företrädesvis sina studier på avancerad nivå.
Kan Ladok/UHR hjälpa lärostäten att ta fram data, hur mycket? Kan ni hjälpa till med analyser av data?
Jag kan hjälpa till utifrån de förutsättningar som jag redovisade, dvs kön, utländsk bakgrund och social bakgrund. Vad jag inte nämnde var att respektive lärosäte kan lägga in program och på det sättet se vilka program man i första hand behöver arbeta med. Det kan jag visa hur man gör.
Innebär denna modell att vi ska jämföra oss med det lärosäte som har bäst siffror inom ett utbildningsområde? Även om alla lärosäten har dåliga siffror?
Nä, det gör det inte. Lärosäten jämför sig mot medelvärdet för respektiv utbildningsinriktning. Därtill läggs en accepterad avvikelse. Utan den skulle alla under medelvärdet (ca hälften av alla lärosäten) behöva arbeta med frågan och det tycker vi är för mycket.
Finns det någon data kring forskarutbildning?
Jag får återkomma. 
Hur identifieras social bakgrund i systemet?, Hur kan systemet användas intersektionellt? De flesta är mer än en identitet, t.ex, invandrarbakgrund, kvinna, arbetarklass eller akademiker., På vilka sätt handlar det här om breddad rekrytering? I mina ögon är det snarare kartläggning av registrerade studenter.
Med social bakgrund menar vi här (lite slarvigt) föräldrarnas utbildningsnivå. Sk "studenter från akademikerhem " definieras med att minst en av föräldrarna har en högskoleexamen. Systemet kan kombinera flera variabler av dem som finns med. Huvudsyftet är att kartlägga underrepresenterade studentgrupper ochutifrån det arbeta vidare med breddad rekrytering och i förlängningen även genomströmning.