Fritids- och friskvårdsverksamheter

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om fritids- och friskvårdsverksamheter för människor i olika åldrar, om de lagar och andra bestämmelser som reglerar fritids- och friskvårdsverksamheter samt om föreskrifter och riktlinjer som reglerar drift, skötsel och underhåll av fritidsmiljöer och arenor.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbets-uppgifter (utifrån de fastställda yrkesetiska kraven och de fastställda säkerhets-, kvalitets- och miljökra-ven) avseende skötsel av fritids- och friskvårdanläggningar samt avseende planering och genomförande av olika aktiviteter inom fritids- och friskvårdsverksamheter, enligt de lagar och andra bestämmelser som reglerar yrkesområdet.

Förmåga att både muntligt och skriftligt kommunicera åtaganden och lösningar med personer i olika åldrar och med olika bakgrunder.

Senast uppdaterad: 10 november 2015