Däckstjänst

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om de tekniska konstruktioner och den tekniska utrustning som finns inom däcksavdelningen på ett fartyg, om navigationsmetoder, om radiokommunikation till sjöss, om miljö- och säkerhetsrisker vid framförandet av fartyg, om sjöräddningens organisation samt om lagar och andra bestämmelser som reglerar verksamheten.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de fastställda säkerhets-, kvalitets- och miljökraven) inom drifts- och underhållsarbete inom ett fartygs däcksavdelning, inom vakthållning på fartyg och inom förtöjning, lastning och lossning och vid sjöklargöringar efter
hamnbesök.

Senast uppdaterad: 10 november 2015