Fiske

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om hur naturresursen fisk förvaltas på ett ekologiskt hållbart sätt, om olika fiskarters konsumtionsvärde, om hur färsk fisk ska hanteras och förvaras, om skador och sjukdomar på fisk, om de fångstmetoder, fångstplatser, redskap och annan teknisk utrustning som används inom antingen havs-, eller kust- eller insjöfiske samt om lagar och andra bestämmelser som reglerar yrkesmässigt fiske.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de fastställda säkerhets- och miljökraven) inom antingen havs-, eller kust- eller insjöfiske, inom hantering, förvaring, beredning och transport av fisk och inom skötsel och underhåll av redskap och annan teknisk utrustning avsedd för fiske, enligt de lagar och andra bestämmelser som reglerar verksamheten.

Senast uppdaterad: 10 november 2015