Vattenbruk

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om odlingsmetoder avseende hållbar yrkesodling av vattenlevande organismer, om biologiska, fysikaliska och kemiska faktorer som styr odlingsprocessen, om förekommande skador och sjukdomar hos de odlade organismerna och behandlingsmetoder vid sjukdomsutbrott, samt om de lagar och andra bestämmelser som reglerar vattenbruk och småskalig livsmedelshantering.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de fastställda säkerhets-, kvalitets- och miljökraven) inom planering och skötsel av yrkesodling avseende minst en sort av vattenlevande organismer, exempelvis fiskar, musslor, ostron eller kräftor och inom skörd, vidareförädling, hantering, sortering och transport av de odlade produkterna, enligt de lagar och andra bestämmelser som reglerar vattenbruk och småskalig livsmedelshantering.

Senast uppdaterad: 10 november 2015