Rengöringsservice

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om yrkesutövande inom rengöringsbranschen, om smittorisker och mikroorganismer, om miljöaspekter, yrkesetik och hälsa samt om användandet av kemisk-tekniska produkter, verktyg, maskiner och säkerhetsutrustning enligt lagar och andra bestämmelser inom området.   

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de fastställda säkerhets-, kvalitets- och miljökraven) inom rengöringsarbete, att avgöra kvalitet i utförd arbetsinsats utifrån såväl egen bedömning som standardiserade normer och system samt att planera, utföra och identifiera resurser för att välja, hantera och sköta utrustning och medel för rengöringsservice.   

Förmåga att på ett serviceinriktat förhållningssätt kunna samarbeta samt kommunicera med brukare och kunder.

Senast uppdaterad: 11 maj 2021