I den nya versionen av betygsdatabasen förbättrar vi säkerheten vid inloggning genom att ha personlig inloggning. Det innebär att du som rektor behöver utse en ansvarig rapportör för skolenheten som administrerar skolenhetens användare. Du behöver också välja inloggningslösning.

Den nya Beda-plattformen har ett nytt utseende, en ny användarhantering och ett nytt sätt att logga in. Inloggningen blir personlig och autentiseringen, alltså identitetskontrollen av användaren, görs via en extern inloggningstjänst.

Vilken inloggningslösning kommer ni använda er av?

Vi rekommenderar att skolan använder tjänsteinloggning ansluten till Skolverkets interfederation FIDUS, till exempel Skolfederation.

I första hand - tjänsteinloggning ansluten till FIDUS

För ansvarig rapportör och rapportörer kommer inloggningen i betygsdatabasen ske via deras tjänsteinloggning hos en skola/kommun eller motsvarande. Tjänsteinloggningen måste vara ansluten till FIDUS, till exempel Skolfederation.

 • Alla skolor som har eller kan sätta upp en IdP (IdentityProvider) som ligger i FIDUS ska använda den för inloggning till betygsdatabasen.
 • Förutom att IdP:n behöver tillhöra en federation som är medlem i FIDUS måste den använda EPPN (eduPersonPrincipalName) som unikt användarnamn samt tillåta nationella betygsdatabasen som Service Provider (SP). 

Vi rekommenderar att du omgående kontaktar er IT-avdelning för att diskutera denna lösning.

Så testar du IdP för inloggning till Beda

Tjänsteinloggning ansluten till FIDUS är även rekommenderad för kommande inloggning för elever till digitala nationella prov.

I andra hand - inloggning via Freja+

Om ni inte hinner sätta upp en Identity Provider för inloggning till Beda kan ni tills vidare använda digital identitet från Freja+.

Observera att den digitala identiteten är personlig per person som ska kunna logga in. Samtliga personer som ska använda Freja+ för inloggning till Beda behöver alltså skapa ett personligt Freja+.

Respektive huvudman behöver inte sluta något avtal eller liknande med Freja. Att skaffa ett Freja+ är gratis för den person det gäller.

Instruktion Freja+

Reservalternativ – eduID

Då vi inte kunnat säkerställa en långsiktig användning av eduID som inloggningslösning ska detta endast ses som ett reservalternativ.

Observera att betygsdatabasen kommer att kräva tillitsnivå SWAMID AL2 för eduID-användare. Det innebär att personens identitet behöver vara bekräftad. För eduID kan det göras med utskick av pinkod via post till personens folkbokföringsadress, eller genom pinkod via SMS till registrerade mobilnummer. Om identiteten bekräftas via SMS behöver mobilnumrets abonnemang vara registrerat på den person vars identitet ska bekräftas.

Rapporteringsorganisation

Varje skolenhet kopplas till en rapporteringsorganisation som i sin tur har rätt att skicka in betyg från en eller flera skolenheter.

I samband med plattformsbytet kommer alla skolor som själva rapporterar in sina betyg etableras i Beda som skolenheter med en tillhörande rapporteringsorganisation. Ansvarig rapportör för dessa skolor utses av skolornas rektorer. UHR kommer att kontakta rektorerna med instruktioner. 

enskild-skolenhet-med_titel 678pxbred 150dpi kopiera.jpg

Sammanslutningar av skolor som vill använda detta alternativ behöver föra en dialog med UHR. Därefter kommer UHR att sätta upp en rapporteringsorganisation med tillhörande skolenheter enligt önskemål.

flera-skolenheter-med_titel678x224px150dpi.jpg

UHR kommer att kontakta samtliga centralleverantörer med instruktioner inför plattformsbytet.

via-central-leverantör-med_titel 678x205px150dpi.jpg

Vem ska vara ansvarig rapportör?

I den nya versionen måste du som rektor utse en ansvarig rapportör för skolenheten. Vi behöver

 • för- och efternamn
 • e-postadress och
 • mobiltelefonnummer

för den person som ska vara skolenhetens ansvariga rapportör.

Personens EPPN (eduPersonPrincipalName) kommer krävas för att logga in, så skicka även med det om ni vet ansvarig rapportörs EPPN. Om personen kommer logga in med Freja+ är det personnumret som kommer att krävas.

En ansvarig rapportör är den enda på skolenheten som har rättigheten att lägga till/redigera/inaktivera en rapportör på en skolenhet och som därigenom styr vem/vilka som har rätt att logga in i betygsdatabasen och rapportera in betyg för skolenheten. En ansvarig rapportör kan även själv rapportera in betyg till betygsdatabasen.

Om er skola har flera skolenheter – skolenheterna samlas under ett ”paraply”

Om er skola har flera skolenheter kan vi samla skolenheterna under ett ”paraply” i betygsdatabasen. Den rapportör/de rapportörer som läggs till för paraplyet kan då rapportera in betyg för samtliga skolenheter som ligger under paraplyet.

Återkoppla paraply så här

Rektor för en av era skolenheter mejlar oss med de andra berörda rektorerna på kopia. I mejlet meddelar rektor vilka skolenheter (ange skolenhetskod) som ska finnas under paraplyet. Ni meddelar oss även

 • för- och efternamn
 • e-postadress och
 • mobiltelefonnummer

till den som ska vara ansvarig rapportör för paraplyet.

Observera att samma e-postadress och unik användaridentitet endast får förekomma en gång i betygsdatabasen. Det innebär att varje unik användare endast kan ha behörighet till en skolenhet/ett paraply.

Vart skickar du uppgifterna?

Du skickar information om

 • val av inloggningslösning
 • ansvarig rapportör
 • vilka skolenheter som eventuellt ska samlas under ett ”paraply”

och eventuella övriga frågor till betygsdb@uhr.se

Håll dig uppdaterad

Vi kommer löpande att lägga till information gällande övergången på sidan Aktuellt för dig som använder Beda.