Lyssna

Digital utbildning i skolan i Europa

Vilken digital kompetens får elever genom sin utbildning idag? Har lärare tillräckliga kunskaper när det gäller användandet av digital teknik och hur utvärderas elevers digitala kompetens? Nu kan du läsa Eurydikerapporten ”Digital Education at School in Europe”. Det finns också en sammanfattning av rapporten på svenska.

Omslag till sammanfattning av rapport: Eurydike – Digital utbildning i skolan i EuropaRapporten visar att ungefär hälften av Europas olika utbildningssystem undervisar om digitalisering som ett separat obligatoriskt undervisningsämne. Där är Island ett av de länder med högst antal undervisningstimmar.

I Sverige är undervisningen istället integrerad både i läroplanen och i andra undervisningsämnen. Svenska elever får till exempel undervisning i programmering i samband med matematik- och tekniklektioner. Och alla lärare ska ta ansvar för stärkt digital källkritik.

Lärares utbildning och kompetensutveckling

Rapporten tar också upp utvecklingen av lärares kompetenser, både som del i lärarutbildningen och fortsatt under arbetslivet. I en majoritet av länderna ingår digitala färdigheter i lärarutbildningen och i ungefär hälften av länderna är kompetensutveckling i ämnet obligatoriskt.

Många pågående reformer

Slutligen ger rapporten viss inblick i aktuella nationella strategier och policyer för digital utbildning i skolan. Det visar sig att många länder just nu reformerar sina läroplaner i syfte att stärka elevers digitala kompetens i likhet med den reform Sverige genomförde 2017. Då beslutade regeringen om förtydliganden och förstärkningar i bland annat läroplaner, kursplaner och ämnesplaner för grundskolan och gymnasieskolan.

Svensk sammanfattning av "Eurydike – Digital utbildning i skolan i Europa" (pdf)

Eurydikerapporten "Digital Education at School in Europe" (på engelska, pdf)

Sammanfattning av Eurydikerapporten ”Digital Education at School in Europe” (på engelska, pdf)

Eurydike – utbildning i Europa

Eurydike är ett stöd för dig som vill veta mer om utbildningssystem och utbildningspolitik i Europa. Eurydikenätverket samordnas av EU och UHR är nationellt kontor i Sverige.

Senast uppdaterad: 16 februari 2023