UHR positivt till förslag om ändringar i högskolelagen

UHR är positivt till regeringens förslag till ändringar i högskolelagen för att främja och värna den akademiska friheten samt att tydliggöra lärosätenas ansvar för det livslånga lärandet.

UHR har yttrat sig över departementspromemorian "Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet" (U2020/03053/UH). Myndigheten håller med om att den akademiska friheten behöver främjas och värnas utifrån nuvarande samhällsutveckling där demokratiska principer och akademisk frihet hotas i omvärlden.

UHR delar även uppfattningen att lärosätenas ansvar för det livslånga lärandet bör förtydligas, för att möta framtida arbetsmarknad samt samhällets och individers behov av kompetensutveckling och omställning. Möjligheter till validering och bedömning utgör viktiga förutsättningar för att det livslånga lärandet ska kunna genomföras på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.

Möjliga konsekvenser för UHR är en ökad efterfrågan på bedömningstjänster och vägledningsinformation kopplat till det livslånga lärandet.

Till UHR:s yttrande.

Senast uppdaterad: 5 januari 2022