UHR positivt till förslag om bättre studiestöd till äldre

UHR är positivt till förslaget om åtgärder inom studiemedelssystemet för att främja omställning och vidareutbildning bland äldre. Det framgår av UHR:s yttrande över departementspromemorian Bättre studiestöd till äldre (U2019/04318/UH).

I sitt svar till Utbildningsdepartementet skriver UHR att förslaget är i linje med myndighetens uppdrag att främja breddad rekrytering till högskolan samt lika rättigheter och möjligheter inom högskolan.

UHR bedömer att förslaget kan innebära något fler mejl- och telefonkontakter och en viss ökad manuell hantering av meriter i den samordnade antagningen till högskoleutbildning.

Senast uppdaterad: 5 januari 2022