Yttrande över Långtidsutredningen

UHR har yttrat sig över huvudbetänkandet Långtidsutredningen 2019, SOU 2019:65, och har inte några synpunkter.

Senast uppdaterad: 5 januari 2022