Yttrande över "Ökad kompetens om neuropsykiatriska svårigheter och sex och samlevnad i lärarutbildningarna"

UHR har yttrat sig över "Ökad kompetens om neuropsykiatriska svårigheter och sex och samlevnad i lärarutbildningarna". I promemorian föreslås förändringar i examensmål för förskollärar-, grundlärar-, ämneslärar- och yrkeslärarexamen.

För förskollärar-, grundlärar-, ämneslärar- och yrkeslärarexamen föreslås att ett befintligt examensmål utvidgas för att säkerställa att utbildningarna inbegriper förmåga att identifiera och i samverkan med andra hantera specialpedagogiska behov hos barn eller elever med neuropsykiatriska svårigheter.

Nytt examensmål föreslås

För grundlärar-, ämneslärar- och yrkeslärarexamen föreslås att det införs ett nytt examensmål för att säkerställa att utbildningarna ger de studerande förmåga att reflektera och kommunicera kring frågor som rör identitet, sexualitet och samlevnad.

UHR har i sitt yttrande påpekat att de föreslagna övergångsbestämmelserna kan behöva ses över vad gäller utbildning som pågår både före och efter det brytdatum då de nya bestämmelserna ska tillämpas.

Nya examensmål till måltunga utbildningar

UHR lyfter också att en vidare analys av vilka konsekvenserna blir när redan måltunga utbildningar får ytterligare examensmål att uppfylla utan att utbildningens längd förändras eller examensmålen ses över i sin helhet hade varit önskvärd.

Senast uppdaterad: 5 januari 2022