En gemensam angelägenhet

UHR har yttrat sig över Finansdepartementets remiss av "En gemensam angelägenhet" (SOU 2020:46).

UHR ställer sig bakom de flesta av Jämlikhetskommissionens förslag och rekommendationer och anser att de föreslagna åtgärderna kan bidra till ökad jämställdhet, förbättrad integration och ekonomisk jämställdhet.

Jämlikhetskommissionen lämnade betänkandet En gemensam angelägenhet (SOU 2020:46) till regeringen i augusti 2020. Kommissionens förslag syftar till att långsiktigt öka både den ekonomiska jämlikheten och möjligheterna till social rörlighet. Sammantaget ska förslagen bidra till ökad jämställdhet och en förbättrad integration.

I huvudsak ställer sig UHR positiv till förslagen och rekommendationerna i utredningen. Bland UHR:s synpunkter märks:

  • Samverkan och gemensamma initiativ för att komma åt social snedrekrytering och könsbundna studie- och yrkesval behöver öka.
  • Distansutbildningen behöver mer utveckling och kvalitetssäkring – UHR är berett att utreda hur den kan bli mer träffsäker och bidra mer till breddad rekrytering till högskolan.
  • Digitala högskoleprov och behörighetsprov skulle, om de införs, kunna genomföras på bemannade lärcentra runt om i landet. 
  • UHR förordar att Arbetsförmedlingen, i stället för UHR, får ansvaret för den löpande hanteringen av kompetenskonton.

UHR har enbart yttrat sig över de förslag i betänkandet som berör de egna verksamhetsområdena.

Ladda ner UHR:s yttrande över betänkandet "En gemensam angelägenhet", SOU 2020:46 (pdf).

Senast uppdaterad: 5 januari 2022