Försöksverksamhet med yrkesinriktningar på högskoleförberedande program

UHR har yttrat sig om Utbildningsdepartementets remiss av promemorian "Försöksverksamhet med yrkesinriktningar på högskoleförberedande program”.

UHR tillstyrker förslagen om försöksverksamhet med yrkesinriktningar på högskoleförberedande program och yrkeskurser med handelsinriktning på ekonomiprogrammet.

UHR har endast yttrat sig över de delar av promemorian som berör myndighetens verksamhetsområden.

UHR anser att utbildningarna inom försöksverksamheterna ska ha samma ämneskrav och krav för examen som de nationella högskoleförberedande programmen. Det är även viktigt att de elever som går utbildning inom försöksverksamheten inte får sämre förutsättningar att antas till högskolan än elever som läst nationella högskoleförberedande program.

UHR poängterar i sitt yttrande vikten av studie- och yrkesvägledning för de elever som söker till utbildningar inom försöksverksamheten.

UHR lyfter också fram att förslaget innebär att ändringar i UHR:s nationella betygsdatabas och antagningssystemet NyA behöver göras. 

UHR:s yttrande över "Försöksverksamhet med yrkesinriktningar på högskoleförberedande program” (pdf).

Senast uppdaterad: 5 januari 2022