Förslag till handlingsprogram för bevarande av de samiska språken

UHR lämnar synpunkter på de delar i Sametingets och Institutet för språk och folkminnens (Isof) handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken som berör myndigheten och är positiv till förslagen om högre utbildning.

UHR hänvisar också till den redovisning myndigheten har gjort inom regeringsuppdraget att utreda konsekvenserna av att höja kraven för särskild behörighet till ämneslärarutbildningen till lägst betyg C i undervisningsämnet. Ett krav på betyg för särskild behörighet riskerar att minska antalet sökande till ämneslärarutbildning i exempelvis minoritetsspråk och därmed ytterligare öka bristen på lärare i de samiska språken.

Syftar till samiskans fortlevnad

Handlingsprogrammens syfte är att främja möjligheten för de nationella minoritetsspråken att revitaliseras och fortleva som levande språk i Sverige. Sametinget ansvarade för de samiska språken (nordsamiska, sydsamiska, lulesamiska, umesamiska och pitesamiska).

Handlingsprogrammen tar upp högskolor och universitet som en del av en sammanhållen utbildningskedja. Lärosätena föreslås få tydligare och utökade uppdrag och få en stabil basbemanning i de nationella minoritetsspråken. Stort fokus ligger på lärarutbildningar för att säkerställa tillgången till behöriga och lämpliga lärare inom hela utbildningskedjan.

Ladda ner UHR:s yttrande över Sametingets förslag till handlingsprogram för bevarande av de samiska språken (pdf).

Senast uppdaterad: 5 januari 2022